Don’t throw the baby with the bathwater. बालेन सह स्नानोदकन्न त्यजेत्।

An empty vessel makes much noise. रिक्तपात्रमधिकङ्गर्दति।

Among the blind the one-eyed man is king. अन्धानामक्षणा काणः राजा।

This too shall pass. एतदपि गमिष्यति।

Curiosity killed the cat. कौतुहलात् अक्षयत् मार्जारः। जिज्ञासयाऽहन् बिडाला॥

Discretion is the better part of valor. धीरता तराङ्गञ् शौर्यस्य ।

Don’t blow your own trumpet. न स्वस्य क्रोञ्चन् धमेत्।

Don’t cast pearls before swine. सूकरान् पुरस्तात् मौक्तिकानि नैलेत्।

Don’t judge a book by its cover. पृष्ठेन पुस्तकन्न चुल्लेत्। नावरणेन ग्रन्थन्निन्देत्॥

Don’t put the cart before the horse. शकट्या पुरस्तात् अश्वन्न सुवेत्।