प्रधान पदार्थ विश्लेषण हे साङ्गणकीयशिकवणीची चक्रवाल पद्धत आहे.

Principal Component Analysis is a machine learning algorithm.

ही चक्रवाल पद्धत अपरीक्षणीय आहे.

This algorith is unsupervised.

त्याचे उद्दिष्ट त्या माहितीला हटवणे आहे जे आपल्याला भविष्यवाणी कर्ण्यात उपयोगी ठरत नाही

It aims to remove the features which are uncorrelated with the targets we want to predict.